Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky společnosti NO TRADING, s.r.o. pro spotřebitele platné od 1.3.2023

1. Všeobecná ustanovení a vymezení základních pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy dle čl. 3 těchto obchodních podmínek uzavřené mezi společností NO TRADING, s.r.o., se sídlem Nad Vršovskou horou 88/4, Michle (Praha 10), 101 00, IČO: 05295823, DIČ: CZ05295823, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 261396 (dále jen Prodejce), na straně jedné, a kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen Kupující), na straně druhé (dále jen Obchodní podmínky).

1.2 Spotřebitel je fyzická osoba, která při jednání a uzavírání kupní smlouvy s Prodejcem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3 Práva a povinnosti Obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodejcem a Kupujícím. Vytvořením objednávky Kupující stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami, včetně jejich příloh, předem řádně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

1.5 Ujednání mezi Prodejcem a Kupujícím odlišná od těchto Obchodních podmínek mají před Obchodními podmínkami přednost.

2.Kontaktní údaje Prodejce 2.1 Obchodní firma: NO TRADING, s.r.o. Sídlo: Nad Vršovskou horou 88/4, Michle (Praha 10), 101 00 IČO: 05295823, DIČ: CZ05295823 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261396 Email: info@virivky-infrasauny.cz. Seznam všech provozoven včetně provozní doby je uveden na www.virivky-infrasauny.cz.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Uzavřením kupní smlouvy se Prodejce zavazuje dodat Kupujícímu jím objednané zboží a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj Prodejci kupní cenu.

3.2 Objednat zboží lze osobně v každé prodejně Prodejce, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím eshopů Prodejce. Pro objednávku prostřednictvím e-shopů Prodejce není po Kupujícím vyžadována jeho registrace. Kupující je povinen poskytnout Prodejci údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky. V případě e-shopu jsou těmito údaji veškeré informace uvedené v předepsaném formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží, jeho počet, jméno a příjmení, doručovací adresu, fakturační údaje, kontaktní telefon/email, preferovaný způsob dodání, způsob platby atd. Objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu je závazná stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“. Jakákoliv zmíněná forma objednávky je závazná a nelze ji bez souhlasu Prodejce odvolat.

3.3 Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodejce objednávku Kupujícímu potvrdí, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů. V případě objednávky učiněné prostřednictvím e-shopu okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení Prodejce o přijetí objednávky. Potvrzení o přijetí objednávky dle předchozí věty je Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Nedojde-li k potvrzení objednávky Prodejcem ve lhůtě uvedené ve větě první tohoto odstavce, kupní smlouva uzavřena není.

3.4 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky Prodejce. Pokud Kupující objedná jiné zboží, než které Prodejce nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva není uzavřena. Prodejce zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si Kupující objednal, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

3.5 Dodatečná změna objednávky, která již byla potvrzena Prodejcem, je možná pouze s předchozím souhlasem Prodejce. Prodejce tak není povinen akceptovat změnu objednávky zejména v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil dle požadavku Kupujícího.

4. Kupní cena

4.1 Kupní ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, vyjma nákladů na doručení a nákladů na individuální úpravu zboží dle požadavku Kupujícího. Informace o kupní ceně uváděné Prodejcem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

4.2 Jsou-li v kupní ceně již zahrnuty i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, je tato skutečnost vždy uvedena u daného zboží.

4.3 Na žádost Kupujícího je možné uhradit kupní cenu za zboží formou splátkového prodeje prostřednictvím uzavření smlouvy o splátkovém prodeji. Tuto smlouvu může Kupující uzavřít osobně v prodejně Prodejce nebo dálkově prostřednictvím e-shopu Prodejce. Konkrétní podmínky uzavření smlouvy o splátkovém prodeji lze získat na emailu info@virivky-infrasauny.cz.

4.4 Pokud není kupní cena zboží známa v době, kdy Kupující objednává zboží u Prodejce, bude dodatečně stanovena Prodejcem, který ji bez zbytečného odkladu sdělí Kupujícímu. Kupující pak ve lhůtě 2 pracovních dnů oznámí Prodejci, zda kupní cenu akceptuje či nikoliv. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až okamžikem akceptace kupní ceny Kupujícím. Nevyjádří-li se Kupující ve lhůtě uvedené ve větě druhé tohoto odstavce, kupní smlouva uzavřena není.

4.5 Kupní cenu za dodávané zboží je možno (dle volby Kupujícího a technické možnosti Prodejce) zaplatit hotově či kartou při převzetí, dobírkou při doručení přepravcem či bankovním převodem. Způsob platby a termín splatnosti kupní ceny je vždy dohodnut individuálně, nejpozději při potvrzení objednávky Prodejcem.

4.6 Prodejce je oprávněn požadovat úhradu části kupní ceny, případně celé kupní ceny, před odesláním zboží, a to zejména v případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, o zboží, které v době učinění objednávky Kupujícím není na skladě Prodávajícího, jedná-li se o objednávku množství zboží, které není obvyklé, anebo se jedná o objednávku zboží speciálně upraveného dle požadavků Kupujícího.

4.7 Nezaplatí-li Kupující kupní cenu včas do data splatnosti, je Prodávající oprávněn požadovat za každý započatý den prodlení zákonný úrok z prodlení, nebo smluvní úrok z prodlení ve výši, v jaké byl v kupní smlouvě ujednán. Za úhradu kupní ceny se v případě bezhotovostní platby považuje okamžik připsání částky na bankovní účet Prodejce.

5. Dodání zboží, náklady spojené s dodáním zboží

5.1 Není-li u zboží uvedena speciální lhůta k dodání, pak u zboží, které má Prodejce k dispozici na skladě, je toto zboží k vyzvednutí na příslušné provozovně do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, případně je do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky doručeno na Kupujícím zvolenou adresu; termín dodání může být stanoven odlišně na základě dohody mezi Prodejcem a Kupujícím. O dodací lhůtě zboží, které v době objednávky není skladem, bude Kupující informován nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky Prodejci. Dodací lhůta nebude zpravidla delší než 7 pracovních dnů.

5.2 Kupující je oprávněn od přepravce nepřevzít zboží, které je zjevně poškozeno nebo je zjevně poškozen jeho obal. Kontrole stavu doručené zásilky je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce atd. Zvlášť protržený karton nebo zdeformované rohy obalu mohou být signálem, že zboží nemusí být v pořádku. V případě odmítnutí převzetí doručovaného zboží z důvodu jeho poškození je Kupující povinen s dopravcem sepsat zápis o škodě a jeho kopii neprodleně zaslat na e-mail Prodejci. Pracovník dopravce je povinen tento zápis o škodě sepsat. Na případné reklamace plynoucí z doručení poškozeného zboží bez existence zápisu o škodě nebude Prodejce brát zřetel. Podpisem dodacího listu (příp. jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že obal zboží nebyl porušen. Okamžikem převzetí zboží (příp. okamžikem, kdy byl Kupující povinen zboží převzít) přechází na Kupujícího odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození anebo ztrátu zboží.

5.3 Kupující převezme zboží, které si žádal osobně vyzvednout v provozovně Prodejce, ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zboží Prodejcem připraveno k převzetí. Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží, je Prodejce oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodejce je rovněž oprávněn poté, co Kupujícího na prodlení upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu alespoň 10 pracovních dnů pro převzetí, zboží prodat jinému Kupujícímu a zároveň si účtovat náklady na přípravu a uskladnění nevyzvednuté objednávky ve výši 100 Kč bez DPH za každý den prodlení od uplynutí dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží, a to do maximální výše 1.000 Kč bez DPH.

5.4 Nepřevezme-li Kupující zboží na jeho žádost zaslané Prodejcem na Kupujícím určenou adresu, je Prodejce oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na dopravu směrem ke Kupujícímu i náklady na dopravu směrem od Kupujícího zpět k Prodejci. Prodejce je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.5 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, předá Prodejce Kupujícímu při převzetí zboží, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží Kupujícím.

5.6 Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodejce v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit (viz Reklamační řád).

5.7 Cenu dopravy objednaného zboží a způsob její úhrady si Kupující sjednává s Prodejcem. Pokud není stanoveno jinak, je cena dopravy odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a místa dodání. Před odesláním objednaného zboží je Kupujícímu cena dopravy vždy již známa a jím odsouhlasena.

5.8 Prodejce neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce a jeho prodlením. Případné stížnosti vztahující se k době dodání zboží je nutno řešit přímo s přepravcem.

5.9 Vlastnické právo k objednanému zboží nabývá Kupující okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží Kupující převezme. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího spolu s převzetím zboží.

5.10 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, tj. dle podmínek poskytovatele internetového či telefonického připojení Kupujícího. Prodejce si neúčtuje žádné další poplatky.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Od smluv uzavřených distančním způsobem (např. telefonicky, prostřednictvím e-shopu atd.) může Kupující odstoupit i bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či způsob provedené platby.

6.2 Od smluv uzavřených v prodejnách Prodejce může Kupující odstoupit jen v případě, že tak stanoví zákon, tyto Obchodní podmínky nebo smlouva, zejm. v případě, že: a) Prodejce je v prodlení s odevzdáním zboží, a to i přes dodatečnou přiměřenou lhůtu, poskytnutou Kupujícím, bez dodatečné lhůty je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, že Prodejce plnit odmítl nebo že Kupující sdělil Prodejci, že dodání v určitý čas je nezbytné; b) jde o právo plynoucí z vadného plnění (k tomu viz Reklamační řád);

6.3 Prodejce je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, vedle případů stanovených zákonem, také z důvodu: a) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části dalším než 30 dnů, b) zahájení insolvenčního a/nebo exekučního řízení vůči Kupujícímu, c) prodlení Kupujícího s převzetím zboží dle čl. 5.3 a 5.4 Obchodních podmínek, d) zjevně chybné ceny zboží uvedené na e-shopu v důsledku technické chyby, e) že by nebylo z objektivních důvodů (např. výrobce přestal zboží vyrábět) možné za původních podmínek zboží dodat anebo f) že by se plnění kupní smlouvy stalo protiprávním či objektivně nemožným; g) stanoveného v těchto Obchodních podmínkách nebo sjednaných ve smlouvě.

6.4 Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodejci. Pro usnadnění komunikace je vhodné, aby Kupující v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedl datum nákupu, číslo faktury a zvolený způsob vrácení zboží. Kupující může využít vzorový formulář, který je jako příloha č. 3 součástí Obchodních podmínek.

6.5 Prodejce odstoupí od smlouvy písemným oznámením o odstoupení od smlouvy doručeným Kupujícímu.

6.6 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

6.7 Prodejce ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od Kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, ne však dříve, než Prodejce obdrží vrácené zboží zpět, nebo Kupující alespoň prokáže, že zboží Prodejci odeslal. Bylo-li zboží zasláno Kupujícímu na dobírku, bude vrácení peněžních prostředků provedeno bankovním převodem na účet Kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.8 Nabízí-li Prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je oprávněn Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

6.9 Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující povinen Prodejci zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno Prodejci kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození a je-li možno, tak musí být v původním obalu. Zboží zaslané na dobírku nebude Prodejcem od přepravce převzato.

6.10 Náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující, a to i tehdy, jestliže zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. V případě, že je z důvodu užití nevhodného obalu při přepravě zpět k Prodejci vrácené zboží podstatně poškozené či zcela zničené, nelze Kupujícímu vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

6.11 Je-li vrácené zboží částečně poškozené, opotřebované, znečištěné nebo částečně spotřebované, je Prodejce oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a provést jednostranné započtení na nárok Kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží od Prodejce ke Kupujícímu, tedy vrátit Kupujícímu částku poníženou o vzniklou škodu.

6.12 Kupující nemůže odstoupit, mimo jiné, od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu nebo od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost.

6.13 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, je Kupující povinen spolu s vraceným zbožím vrátit Prodejci i dárky, které mu spolu s tímto zbožím Prodejce poskytl (tj. zboží dodané za 0,- Kč) včetně všeho, oč se Kupující na úkor Prodejce obohatil. Pokud nedojde k navrácení těchto hodnot, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má Prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši jeho obvyklé ceny. Náklady na vrácení zboží dodaného za 0,- Kč Prodejci nese rovněž Kupující.

6.14 Potvrdil-li Kupující objednání zboží zaplacením zálohové platby a chce-li od této objednávky odstoupit, Prodávající vrátí zálohovou platbu Kupujícímu poníženou o 30 % smluvní pokutu.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění a záruka za jakost

7.1 Podrobný postup, kdy a jak může Kupující uplatnit nároky plynoucí z práv z vadného plnění a záruky za jakost, je popsán v Reklamačním řádu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Obchodních podmínek.

8. Ostatní a závěrečná ustanovení

8.1 Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat přesné podobě věci.

8.2 Kupující bere na vědomí, že Prodejce zpracovává osobní údaje Kupujícího. Bližší informace o tom, které údaje Kupujícího Prodejce zpracovává, o způsobu, jakým jsou zpracovávány, jakož i o právech Kupujícího s tím souvisejících, nalezne Kupující v Zásadách ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu č. 2 Obchodních podmínek, nebo se může obrátit přímo na Prodejce.

8.3 Prodejce řádně informuje Kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje Prodejce potřebné informace v písemném, srozumitelném manuálu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

8.4 Prodejce zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující může odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů v jakékoliv prodejně Prodejce.

8.5 Spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, které se zahajuje výlučně na návrh Kupujícího. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodejce poprvé. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Kupující může rovněž využít tzv. ODR platformu za účelem vyřešení sporu online.

8.6 Veškeré lhůty a doby pro dodání zboží dle těchto Obchodních podmínek se prodlužují v případě, že dojde ke vzniku nepředvídatelných okolností bránících řádnému plnění kupní smlouvy, a to o dobu, po kterou tyto okolnosti trvají. Nepředvídatelnými okolnostmi jsou okolnosti, které vznikly po uzavření kupní smlouvy v důsledku nepředvídatelných událostí majících bezprostřední vliv na poskytování plnění, přičemž mezi tyto okolnosti se řadí mj. rovněž případy epidemie či pandemie, okolnosti vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku válečných událostí, zásahu vojenských nebo policejních orgánů nebo uznané či neuznané moci, jakýchkoliv teroristických činů, vzpour, povstání, stávek a ozbrojených konfliktů, občanských nepokojů, násilných jednání politických a teroristických organizací a násilných jednání při veřejných shromážděních, manifestacích a pochodech.

8.7 Stane-li se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek, jejich příloh či smlouvy neplatným, zůstávají jako celek platnými s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.

8.8 Prodejce je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Na kupní smlouvu se však použijí Obchodní podmínky účinné ke dni uzavření kupní smlouvy. 8.4 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2023. 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD pro spotřebitele pro prodej zboží, který je přílohou obchodních podmínek společnosti NO TRADING, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád je přílohou č. 1 Obchodních podmínek společnosti NO TRADING, s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, Michle (Praha 10), 101 00, IČO: 05295823, DIČ: CZ05295823 (dále jen Prodejce), ze dne 1.3.2023 (dále jen Reklamační řád).

1.2 Veškeré pojmy nadepsané velkými písmeny použité v Reklamačním řádu mají stejný význam definovaný v Obchodních podmínkách.

1.3 Práva Kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem. Záležitosti tímto Reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Prodejce na žádost Kupujícího předá Kupujícímu tento Reklamační řád v tištěné podobě.

2. Odpovědnost Prodejce za vady

2.1 Prodejce odpovídá za vady zboží, které má zboží v době, kdy ho Kupující převzal, zejména: a) nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, b) nehodí se ke sjednanému, případně k obvyklému účelu, c) není kompletní, d) neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, e) jakost či provedení neodpovídá zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, nebo f) není dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, vč. návodu k montáži.

2.2 Prodejce odpovídá Kupujícímu též za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací zboží, kterou provedl Prodejce nebo jiná osoba na odpovědnost Prodejce.

2.3 Prodejce neodpovídá za vady zboží zejména v těchto případech: a) je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, b) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím, c) vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním (např. přirozený úbytek kapacity baterie) nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti či datem spotřeby), d) vadu způsobil Kupující (vznikla např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením), e) vada vznikla v důsledku vis maior (např. živelní pohroma, přírodní vlivy atd.), f) jedná-li se o vadu na věci, která tu byla v době uzavření smlouvy a Kupující ji musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

2.4 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

3. Zákonná práva z vad

3.1 Má-li zboží vady, má Kupující dle své volby právo na odstranění vady opravou věci, nebo dodáním nové věci bez vady nebo chybějící věci. Prodejce je oprávněn zvolený způsob odmítnout, je-li nemožný či nepřiměřeně nákladný.

3.2 Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit v případě, kdy: a) Prodejce odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil včas, b) se vada objeví opakovaně, c) vada je podstatným porušením smlouvy, d) je z prohlášení Prodejce nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

3.3 Kupující nemá právo od smlouvy odstoupit, je-li vada nepodstatným porušením smlouvy.

3.4 Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by Kupující smlouvu neuzavřel, pokud by při uzavírání smlouvy vadu předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

4. Uplatnění reklamace

4.1 Kupující může uplatnit reklamaci u Prodejce v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Prodejce zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

4.2 Pro rychlejší vyřízení reklamace je Kupujícímu doporučeno uplatňovat reklamace po předchozí domluvě přímo v sídle společnosti NO TRADING s.r.o. na adrese Nad Vršovskou horou 88/4, Michle (Praha 10), 101 00, email: info@virivky-infrasauny.cz.

4.3 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to zejména předložením prodejního dokladu (faktura vystavená Prodejcem), popř. jiným věrohodným způsobem.

4.4 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

4.5 Řádným uplatněním reklamace je doručení reklamovaného zboží na provozovnu Prodejce. Pouhé nahlášení reklamace po telefonu či emailem, či případné zaslání fotografií údajné vady není dostatečné.

4.6 Není-li možné zboží dopravit do provozovny Prodejce běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zabudované či součástí nemovitosti, posoudí Prodejce po dohodě s Kupujícím vadu u Kupujícího, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout Prodejci potřebnou součinnost, včetně prodloužení zákonné lhůty na vyřízení reklamace. V případě, že se ze zabudované/instalované věci dá bez větších komplikací vyjmout její součást vykazující vadu, pro kterou je zboží reklamováno, je Kupující pro řádné uplatnění reklamace povinen tuto součást doručit do provozovny Prodejce, pakliže k tomu byl Prodejcem vyzván.

4.7 Při oznámení vady je Kupující povinen sdělit Prodejci, jaké právo z vady si zvolil (viz body 3.1 a 3.2 tohoto Reklamačního řádu). Změna volby bez souhlasu Prodejce je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

4.8 Prodejce je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení.

5. Lhůty pro uplatnění zákonných práv z vad zboží

5.1 Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží má vadu. Prodejce neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě věděl.

5.2 Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vady, která se vyskytne u zboží v době 2 let od převzetí. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 1 rok, takové zkrácení lhůty může Prodejce uvést v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodejce uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo Prodejce či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

5.3 Uplatní-li Kupující vůči Prodejci vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží u Prodejce a Kupující je nemůže užívat, tj. doba pro uplatnění práv z vad se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění Reklamace do oznámení o vyřízení reklamace, tj. do doby, kdy byl Kupující povinen si reklamovanou věc vyzvednout.

5.4 V případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 2 roky, resp. 1 rok ve smyslu odst. 5.2 Obchodních podmínek, od původního převzetí po koupi reklamovaného zboží.

6. Vyřízení reklamace

6.1 Reklamace Kupujícího, včetně odstranění vady, vyřídí Prodejce nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V téže lhůtě bude Kupující rovněž o vyřízení reklamace informován. Po marném uplynutí této lhůty může Kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.2 Připadá-li poslední den lhůty pro vyřízení reklamace na víkend či svátek, uplyne lhůta pro vyřízení reklamace nejbližší následující pracovní den.

6.3 Prodejce vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.4 O vyřízení reklamace bude Kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků (email, SMS, telefonní hovor, dopis).

6.5 Pokud bude reklamace Kupujícího vyřízena vrácením kupní ceny či slevou z kupní ceny, bude mu příslušná částka zaslána na jeho bankovní účet bez ohledu na to, jakým způsobem došlo k úhradě kupní ceny Kupujícím. Kupující je povinen za tím účelem sdělit Prodejci číslo bankovního účtu.

6.6 Kupující je povinen reklamované zboží převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno vyřízení reklamace. V případě, že zboží není Kupujícím převzato nejpozději poslední den lhůty pro vyzvednutí, může Prodejce účtovat skladné ve výši 100 Kč bez DPH za každý den prodlení. Pokud si Kupující nevyzvedne reklamované zboží ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován, vyhrazuje si Prodejce právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. O tomto postupu Prodejce Kupujícího předem upozorní a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí reklamovaného zboží.

7. Náklady reklamace

7.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné; zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamovaného zboží. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace, expresní přepravy a zjevně mimořádně drahý přepravce. Kupující je povinen toto právo uplatnit u Prodejce nejpozději do 30 dnů od oznámení o vyřízení jeho reklamace.

8. Smluvní záruka za jakost

8.1 Smluvní záruku za jakost, tj. záruku, že zboží bude mít po celou záruční dobu vlastnosti sjednané ve smlouvě, nejsou-li sjednané pak vlastnosti obvyklé a/nebo bude možné ho použít ke sjednanému, jinak obvyklému účelu, poskytuje Prodejce jen k vybranému zboží nebo určeným částem zboží.

8.2 Prodejce vydá Kupujícímu potvrzení o záruce za jakost (záruční list) nejpozději při převzetí zboží.

8.3 Délka záruční doby je sjednána ve smlouvě či je stanovena v záručním listu.

8.4 Poskytl-li Prodejce nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, způsob jejího uplatnění a vyřízení se přiměřeně řídí tímto Reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného.

8.5 Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním zboží.

8.6 V případě uplatnění práva ze záruky má Kupující právo pouze na odstranění vady opravou věci. Není-li oprava vady zboží možná, pak Prodejce dodá Kupujícímu novou věc bez vady, nebo mu poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.7 Je-li zboží opraveno, nebo je-li dodána věc nová, neběží záruka za jakost znovu.

8.8 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

8.9 Kupující musí uplatnit právo ze záruky za jakost nejpozději poslední den záruční doby.

9. Závěrečné ustanovení

9.1 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2023

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz